Seyyid Harakani

seyyid harakani
SEYYİD EBU’L- HASAN HARAKANİ (R.A)

Bistam’a bağlı Harakan’da dünyaya geldi. Biyezîd Bistâmî’nin hemşerisi ve türbedarıdır. O’nun ruhaniyetinden feyz alarak “üveysi” tarîkla yetişmiştir. Adı Ali bin Ca’fer, künyesi Ebu’l-Hasan, nisbesi el-Harakanî’dir. 425 hicri yılında 10 Muharrem Aşure Günü’nde (1034 Aralık’ta) 73 yaşında iken vefat etmiştir.

Ebu’l-Hasan Harakânî Hicrî 421-429 tarihleri arasında vuku bulan Kars muharebelerine birtakım akraba ve dervişleriyle katılmış ve bu savaşların birinde sağ bacağından ve sol pazusundan aldığı darbelerden açılan yaralar neticesinde Kars sınırında bulunan Yahniler Dağı mevkiinde şehit olmuştur.

Ebu’l-Kasım Kuşeyri, Ebu’l-Abbas Kassâb, Ebu Said el-Miheni gibi mutasavvıflarla, Gazneli Sultan Mahmud gibi devlet ricaliyle İbn Sina gibi felsefe ve tıp otoriteleriyle çağdaştır. Ebu’l-Abbas Kassâb onun hakkında: “Tasavvuf pazarında rıhlet, ziyaret Harakaniye lâyıktır” demektedir.

“Her kim bu kapıya gelirse ekmeğini ve suyunu verin adını, dinini sormayın; zira Ulu Allah’ın katında ruh taşımaya layık olan herkes, elbette Ebü’l Hasan’ın sofrasında ekmek yemeğe layıktır.” (Seyyid Ebu’l-Hasan Harakani) (R.A)

“Bizim pazarımızda sattığımız mallar Ebû’l-Hasan Harakanî’den aldığımız mâna metaından başkası değildir. Ondan ne aldık ise irfan ilim mahfillerinde sizlere onları dağıtıyoruz. Onlardan başkası değil.” (Mevlâna Celâleddin-i Rumi)

 

 

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

SEYYlD EBU’L- HASAN HARAKANI (R.A)

He was born in Harakan near Bustam. He was compatriot and the turbe caretaker of Bayazid Bastami. He took the spiritual guidance from the spiritual presence of Bastami and received the “uwaysi” orders training. His name is Ail ibn Jafar, and his kunya is Ebu’l-Hasan, his nisba is el- Harakanî. He died in the day of Ashura in 425 Hijri 10th of Muharram (December 1033 CE) in the age of 73.

Ebu’l-Hasan Harakanî took part in the battles which occurred on Hijri 421-429 in Kars, with his relatives and dervishes. He martyrized because of the battle wounds, on his right leg and left biceps, on the vicinity of Yahniler Mountain.

He is contemporary with sufi mystics such as Abu’l Kasim Kusheyri, Abu’l Abbas Kassab, Abu Said el-Miheni; statesman such as Sultan Mahmud Ghaznavi, philosophy and medicine masters such as Ibn Sina. Abu’l Abbas Kassab states that “In mysticism bazaar, Harakani is worth to pilgrimage.”

“Anyone who comes to this house, give him food and do not ask about his faith. Because, as he merits a life next to the exalted God, no doubt he deserves a meal on Ebu’l-Hasan’s table.” (Ebu’l- Hasan Harakânî)

“The goods we sell on our bazaar is nothing else than the spiritual goods we got from Ebu’l- Hasan Harakânî. What we distribute you in wisdom and learning places is what we have learned from Him; nothing else than that” (Mevlana Celaleddin-i Rumi).

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *