Kastamonu

kastamonu turkey
Kastamonu, Batı Karadeniz Bölgesinde tarih boyunca yerleşim görmüş, yeşilin her tonundan, mavinin sonsuzluğuna uzanan doğal güzelliği ile tarihini korumuş köklü bir kenttir. Küre ve Ilgaz Dağları’nın ayırdığı vadiler arasından sıyrılıp, Karadeniz’in serinli­ğine ulaşan, bir sınırıyla da llgazları aşıp Devrez Vadisi ile İç Anadolu’ya yaslanan dağ­lan vadiler ormanlar ve deniz kentidir Kastamonu.

Türkiye’nin Kuzey’inde Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Kastamonu ili, 33-34° doğu boylamları ile 41-42° kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Doğuda Si­nop ve Çorum, güneyde Çankırı, batıda Karabük ve Bartın illeri ile çevrelenen ilin kuzeydeki doğal sınırını Karadeniz oluşturur Bölgenin jeolojik yapısına genel olarak dağlar egemendir Şehrin güneyinde doğu-batı doğrultulu Ilgaz Dağ­ları ve kent merkezinin kuzeyinde denize paralel uzanan Küre Dağlan bu dağların başlıcalarını oluşturur.

13.108 kilometrekare yüzölçümüne sahip Kastamonu’nun, Karadeniz’e 170 kilometrelik sahili bulunmaktadır. Topraklarının yüzde 60’ını ormanlar oluşturmaktadır Kastamonu’da 2009 yılı ADNKS sayımlarına göre ise kent merkezi 86. 085, il toplamı ise 359.823 nüfusa sahiptir

Kastamonu’da merkez dâhil 20 belediye ve 1071 köy bulunmaktadır Köy sayısı bakımından Türkiye’de ikinci sırayı alan Kastamonu’nun ayrıca bu köylere ait 2558 adet yerleşimi de bulunmaktadır

Coğrafi bakımdan yeryüzü şekillerinin dağılımına bakıldığında, Kastamonu’nun yüzde 76’sı dağlık, yüzde 2l’i platolar ve yüzde 3’ü de ovalardan oluşur. Bu coğrafi dağılımda ormanlarımız yaklaşık olarak yüzde 60’lık bir alanı kaplarken tarım alanları ise yüzde 30’luk bir paya sahiptir.

Kastamonu ismine yazılı kaynaklarda ilk kez 11. yy’ın başlarında “Castamon” olarak rastlanır. M.S. 11-12. yüzyıl Bizans kaynaklarında daha sonra Bi­zans imparatorluk sülalelerinden biri olan Komnenos’lara ait tahkimatlı bir yerleşim olarak karşı­mıza çıkan kent, 1084 yılında Emir Karategin Bey komutasındaki Türklerin eline geçse de 1211 yılı­na kadar bölge Türkler ve Bizanslılar arasında el değiştirir.

1211 -1212 tarihlerinde Anadolu Selçuklu Dev­letine bağlı Emir Hüsameddin Çoban Bey tarafın­dan kati suretle Türklerin eline geçen kent, Çobanoğulları Beyliğinin kurulduğu yer olurken, 1309 yılında I. Süleyman Paşa tarafından Candaroğlu Beyliği hakimiyetine geçmiştir Kastamonu, 1461 tarihinde ise Fatih Sultan Mehmed tarafından Osmanlı Devleti sınırlarına katılarak önemli bir sancak haline getirilmiştir.

Yapılan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları sonucunda Kastamonu’nun Paleolitik dönemden günümüze kadar kesintisiz bir kronolojiye sahip olduğu görülür Kastamonu ve çevresi Son Tunç Çağı denen MÖ II. Binlerden itibaren yazılı kay­naklarda geçmeye başlar M.Ö. II. Bin Anado­lu’sunda Kastamonu ve bölgesi Pala ve Tummana kavimlerinin yerleştiği topraklar olarak görülür Bu tarihten sonra sırasıyla Kastamonu kronolojik olarak Frig, Lydia, Pers, Helen, Pontus ve Roma hâkimiyetine girer.

Antik dönemde Paphlagonia olarak bilinen bölge Troya Savaşının anlatıldığı Homeros’un İlyada adlı eserinde onurlu bir halk olarak geçer.

Kastamonu ve çevresi M.Ö. 64 yılında Romalı General Pompeus Magnus tarafından tamamen Roma egemenliği altına girer Bu dönemde Pompeiopolis bölgenin birlik meclisinin toplanma kenti iken M.S. 150 yılında itibaren M,S. 300’e ka­dar bölgenin metropolisi yani başkenti olur.

Osmanlı imparatorluğu döneminde, idari taksi­mat bakımından, geçmişten gelen bir yönetim merkezi olma özelliğini sürdüren Kastamonu Sancağı, doğuda Samsun, batıda İzmit, güneyde Kalecik ve kuzeydeki doğal sının olan Karadeniz sahili ile imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak, Cumhuriyete kadar bir idari merkez konumunu sürdürmüştür.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan yeni değişik­liklerle Kastamonu 12 ilçe ile birlikte, bu il olarak Cumhuriyete intikal etmiştir.

Milli Mücadele yıllarında ve öncesindeki Çanakkale başta olmak üzere birçok savaşta en çok şehit veren illerin başında gelen Kastamonu’nun, milli kurtuluşa vermiş olduğu destek her anlamda çok büyük olmuştur. Milli Mücadele’nin kazanılmasında önemli bir etken olan İnebolu-Ankara lojistik hattında, kağnı kollarını çeken Şerife Bacılar; Halime Çavuşlar Necibe Nineler ve 10 Aralık 1919 tarihinde Anadolu’nun ilk Kadınlar Mitingini yapan kadınlarımız ve daha niceleri Kastamonu’nun bu mücadeledeki anıtsal isimleri olmuştur. Türkiye’de ilk olarak T.B.M.M. tarafından 9 Nisan 1924 tarihinde İnebolu ilçemiz Mavnacılar Loncasına, Milli Mücadelede göstermiş oldukları yararlardan dolayı Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası verilmiştir. Çanakkale Savaşlarından başlayarak Milli Mücadele yıllarında artarak devam eden Kastamonu insanının göstermiş olduğu yararlılıkları, Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılı 25 Ağustos tarihinde Kastamonu’nun İnebolu ilçesinden başlatmış olduğu “Şapka ve Kıyafet İnkılâbı” ile onurlandırmıştır.

Kastamonu’da şu ana kadar yapılan çalışmalarda 1464 adet taşınmaz kültür varlığı tescili yapılmıştır. Bunların içinde 1124 adet sivil mimarlık örneği, 304 adet dini-kültürel yapı, 6 adet askeri, 22 adet idari yapı ile 8 adet de doğal sit bulunmaktadır. Bunun yanında ilde toplamda 58 adet sit sahası bulunmaktadır. Bu sitlerden 48’i arkeolojik 5’i kentsel 5’i de doğal sit alanlarıdır. Kent merkezinde ise 564 adet tescilli yapı bulun-maktadır. Bu yapıların yaklaşık olarak 400 tanesini yaşları bir asrı aşan sivil mimarlık eserleri oluşturur. Batı Karadeniz Bölgesinin tescilli sivil mimarlık yapı stokunun büyük bölümünü elinde tutan Kastamonu’da, kent merkezinden sonra yoğunluk bakımından İnebolu, Taşköprü ve Tosya ilçeleri gelmektedir.

KASTAMONU KONAKLARI

Kastamonu’nun coğrafi yapısındaki değişik etmenlerden dolayı sivil mimarlık öğeleri de, içinde bulundukları yörenin beşeri coğrafyasına uygun olarak yapım tekniği ve tasarımlarında oldukça zengin bir çeşitlilik sunmaktadırlar. Özellikle kent merkezinde yer alan konakların en önemli özellikleri arasında ilk başta gelen unsun her bir yapının ön cephelerinde farklı mimari tasarım ve estetik anlayışın hayata geçirilmiş olmasıdır. Yani bu belirli bir “Kastamonu Konağı” denilebilecek bir olgunun ortaya çıkması değil 400 adet farklı mimari tipolojinin varlığı anlamına gelmektedir.

Kastamonu konaklarındaki bir diğer önemli farklılık ise üç katlı konakların birinci katı, diğer kentlerin aksine sağır değil, birebir hayata açılan ve günlük yaşamın başladığı ve hayat bulduğu kat olmasıdır, ikinci katlar aile yaşamının ortak alanı iken, üçüncü katlar ise evin konukları için ayrılmış özel mekânlar olarak tasarlanmışlardır. Sivil mimarlık yapılarındaki, komşunuzun güneşini, gölgesini ve manzarasını engellememek ile bulunduğu alanı en iyi şekilde değerlendirme düşüncesi, Kastamonu’daki konaklarda en iyi şekliyle görülmektedir.

İNEBOLU EVLERİ

Kastamonu coğrafyası üzerindeki konut çeşitliliğinde özgünlüğü ile dikkat çeken örneklerin başında, konut çokluğu ve çeşitliliği ile İnebolu’nun başını çektiği sahil konutları yer alır. Kıyının ana yapı şeklini oluşturan konutlardan olan İnebolu Evleri, dik yamaçlar üzerine yapılmış ahşap ve üç ya da dört katlı yapılardır İnebolu’daki evlerin büyük bir çoğunluğu aşı boyası ile kırmızı-bordo renklerde boyanmıştır Bu boyaların toprağı, ilçenin Aşı Köyü’nden çıkarılmaktadır. Boyaya ayrıca keten yağı katılarak boyanın koruma özelliği artırılmaktadır Kıyının diğer kesimlerinde ise genelde ahşabın doğal renginde bırakılan evler yine keten yağı ile dış etmenlere karşı güçlendirilirler Evlerin çatılan dört tarafa eğimli ve üzerleri de kiremit yerine yöreye özgü marla (arduvaz) taşı ile kaplanmıştır.

Dağlarımız üzerindeki akarsuların oluşturmuş olduğu derin vadi, kanyon, şelale ve diğer jeolojik oluşumlarla eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olan Kastamonu, 1600 metre yüksekliğe varan yaylaları, 170 kilometrelik sahili ve Ilgaz Dağlarında yapılan kış turizmi ile Türkiye’nin ender turizm çeşitliliğine sahip kentlerinden biridir.

Kastamonu, bulunduğu coğrafi ve tarihsel konumdan dolayı günümüzde tanımlanan birçok turizm çeşidine ait potansiyelleri bünyesinde toplamıştır.

İlin tarihinin derinliklerine kök salan engin kültürel birikimi üzerinde birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve bu medeniyetlere ilişkin kalıntıların önemli biri kısmının da korunması Kastamonu’yu “Kültür Turizmi” alanında önemli bir noktaya taşımaktadır. Tarih öncesi dönemlerden antik çağa, Bizans’tan Beyliklere, Osmanlı İmparatorluğumdan Cumhuriyete kadar tarihin derin izlerini taşıyan Kastamonu tam bir açık hava müzesidir.

Kültür turizmi içerisinde Kastamonu’daki müzeler de önemli yer tutmaktadır. Kastamonu merkezinde Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, Kent Tarihi Müzesi, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Cumhuriyet Müzesi, Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi, İnebolu’da Türk Ocağı Kültür Merkezi, Cide’de Rıfat Ilgaz Kültür Evi gibi birçok müze ve kültür merkezi bulunmaktadır. Diğer taraftan Karadeniz’e 170 km’lik doğal yapısını korumuş sahili, üzerlerinde milli parkları olan iki dağ sırası arasında, akarsularla derin vadilere ayrılmış bir coğrafyada da, İnanç Turizmi, Kültür Turizmi, Eko ve Outdoor Turizm, Deniz Turizmi, Yayla Turizmi, Kış Turizmi, Spor Turizmi ve Gastronomi Turizmi gibi birçok alternatif turizm çeşidine ev sahipliği yapar Kastamonu. Bölgenin jeolojik yapısından kaynaklı olarak başta Ilıca Şelalesi, Uzungöl Şelalesi, llgarini Mağarası, Ejder Mağarası, Dağlı Dolini, Valla, Çatak, Horma Kanyonları gibi birçok olağanüstü jeolojik oluşuma da sahiptir.

Yaklaşık 13 bin metrekarelik kapsadığı ala nıri yüzde 60’ı ormanlar olan Kastamonu’da, flora ve fauna zenginliği ile endemik çeşitliliği yüksek oluşu da doğa tutkunlarının alternatif arayışlarına cevap vermektedir.

Kastamonu ayrıca sınırlarında iki milli parkı birden barındırır. Bunların bir tanesi Kastamonu’nun Kış Sporları merkezi de olan Ilgaz Dağı Milli Parkıdır. 1976’da Milli Park ilan edilen alan üzerinde birçok turizm tesisi mevcuttur. Diğer Milli Park ise Küre Dağları Milli Parkıdır. Dünyanın korunması gerekli 100 sıcak noktasından biri olan bu park da 2000 yılında Milli Park olmuştur.

Gastronomi alanında da çok zengin olan Kastamonu Mutfağında 812 çeşit yemek bulunmaktadır. Yöresel yemeklerin yapıldığı ve sunulduğu birçok yöresel yemek evi de özellikle tarihsel yapılar içerisinde yeniden canlandırılmıştır. Bunun yanında organik tarıma bağlı Kastamonu coğrafyasında yetişen birçok üründen yapılmış kahvaltı ve yemek çiftlikleri de ilimizde hizmet vermektedir. Kastamonu özetle doğanın, kültürün, inancın ve güzelliğin en doğal ve yalın hali ile yaşanacağı eşsiz bir mekân, keşfetme tutkusunu yaşamak isteyen maceraperestlere de kendini saklamış bir kenttir.

İSTİKLAL YOLU

Kastamonu Valiliği 2006 yılında başlattığı İstiklal Yolu Projesi ile Türkiye’nin en uzun üçüncü trekking parkurunu oluşturmuştur.

Milli Mücadele yıllarında Anadolu’nun dış dünyaya açılan tek penceresi İnebolu kalmıştır. Birçok yerin işgal edilmesi dışarıdan gelecek destek ve yardımlar açısından İnebolu Ankara hattını çok önemli kılmıştır. Bu noktada İnebolu’dan Ankara’ya oluşturulan lojistik hattında İstanbul’dan kaçırılan, Rusya’dan satın alınan cephane, lojistik malzeme ve Milli Mücadeleye katılacak birçok insan, düşünce adamı Anka- raya ve Anadolu’ya bu yolla sevk edilmiştir. Savaşın kazanılmasında çok etkili olan bu hattın önemini Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gözüm cephede kulağım İnebolu’da” sözü de belirtmektedir.

Kastamonu Valiliği yaptığı çalışmalar ile İstiklalin ruhunu taşıyan bu yol üzerindeki birçok tarihsel yapıyı restore etmiş, yeni işlevler vermiş, yolu heykeller ve anıtlarla süslemiş, rekonstrüksüyonlar yapmıştır. Bunun dışında yol uluslararası işaretleme sistemi ile işaretlenmiş ve sahip olduğu muhteşem doğa içerisinde 95 km’lik trekking parkuru oluşturulmuştur. Parkurda bağımsız trekking toplulukları yürüyüş ve kamplar yapabildiği gibi her yıl Kastamonu Valiliğince İstiklal Yolu yürüyüşleri de düzenlenmektedir.

KASTAMONU’DA BİR HAFTALIK TUR PROGRAMI

1. gün programı Kastamonu kent merkezinde kültür turizmi ağırlıklı etkinlerle yapılabilir Program dahilinde Cumhuriyet Meydanı, Kastamonu Hükümet Konağı ve Kent Tarihi Müzesi’nin gezilmesi, buradan Saat Kulesine çıkıp şehrin panaromasına bakıldıktan sonra kent merkezinde Münire Medresesi El Sanatları çarşısı, Yılanlı Darüşşifa, hanlar ve Liva Paşa Konağı Etnografya Müzesi’nin gezilmesi. Öğle yemeği yöresel yemek evlerinden birinde alındıktan sonra, Arkeoloji Müzesi, Kale, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi ve Vakıf Müzesi, El Dokumaları Teşhir Merkezi, Ev Kaya Mezarları, Mimar Vedat Kültür ve Sanat Merkezi ve Cumhuriyet Müzesi ardından da İsmail Bey Külliyesi ile El Sanatları Çarşısı, daha sonra el oyması ahşap, dokuma ve kilim işlerinin görülüp satın alınabileceği El Sanatları Teşhir Merkezi gezilerek birinci gün programı bitirilebilir.

2. gün programı Küre Dağları ve Kastamonu sahil bandının merkezine yapılacak bir programdır Sabah erken yola çıkarak İstiklal Yolu üzerinde bulunan Küre Ecevit Hanının gezilmesi. Sık ormanlık içerisindeki ister burada isterse de Ersizlerdere Kanyonu seyriyle birlikte Ecevit Çorbası ve kahvaltının alınması. Küre ilçesinde Akşemseddin Cami ve diğer tarihi eserlerin gezilmesi sonrasında İnebolu’ya hareket. Burada Türk Ocağı Binası, Nezihe Battal Kültür Evi ve kırmızı aşı boyalı İnebolu Evleri arasında İnebolu’nun gezilmesi. Daha sonra Beldeğirmeni Köyü’nde 6 asırlık çınar altında dinlendikten sonra Abana’nın ve Hacı Veli mevki gezildikten sonra Çatalzeytin’e varılacak. Burada Ginolu Kalesi ve plajı gezildikten sonra Küre Dağlarının en yüksek noktası Yaralıgöz Dağının gölgesinden geçip Kastamonu’ya dönüş.

3. ve 4. gün Küre Dağlarının kalbine, Kastamonu’nun outdoor sporları merkezine yolculuk var Rotada Azdavay ve Pınarbaşı bulunmaktadır Azdavay’da Azdavay Şelalesi, Çatak Kanyonu ve Yanık Ali Konağı mutlaka görülmesi gereken yerlerdir Güzergâh üzerinde Pınarbaşı’na varıldığında Paşa Konağı, llgarini Mağarası, Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu görülebilir

5. günün programı Kastamonu’nun iki büyük ilçesi ve onların engin tarihlerine yapılabilir. Önce Taşköprü ilçesine gidilip buradaki Pompeiopolis antik kenti, kazı alanı ve depo müzesi gezilebilir. İlçe merkezindeki başta ilçeye adını veren ve Beylikler döneminden kalan taş köprü, Hükümet Konağı, Belediye Binası, kentsel sit sahası içinde kalan çarşısı gezildikten sonra, yöreye has Biryan Kebabı ile öğle yemeği alınabilir Buradan Tosya llgazları eteklerine doğru yola çıkılıp Tosya ilçesine varılır. Tarihi çarşıları, güzide sivil mimarlık yapıları ile süslü sokaklarında gezindikten sonra uçsuz bucaksız çeltik tarlaları ve yöreye has Bağ Evleri ile dolu köyler de gezilebilir.

6. gün Ağlı, Şenpazar üzerinden Cide’ye yine sahile gidilebilir Ağlının taze havası ile Ağlı Kalesi ve buradaki kalıntılar gezildikten sonra, Küre Dağlarının zorlu yapısı içine kurulmuş Şenpazar’da da mevsimine göre doğal kardelen tarlalarını ama her halükarda Karadeniz Bölgesinin en büyük dolini olan Dağlı Kulyucu gezilebilir Buradaki geziden sonra Cide’ye inilip, uçsuz bucaksız sahili, Rıfat Ilgaz’ın evi olan kültür merkezi gezildikten sonra doğa harikası Gideros Koyuna gidilir. Burada gün batımının muhteşem renkleri seyredilerek gün programı sona erdirilir

7. gün programında Daday ve Araç ilçeleri ile oksijen turu bulunmaktadır. Öncelikli istikametimiz Kastamonu’ya 33 km uzaklıktaki Daday Daday’a yola çıkıldığında ilk durak yol üzerindeki Kasaba Köyü Mahmut Bey Camidir 1366 yılından kalan ve tamamen ahşap ve yüzeylerin tümü kök boyası ile boyalı, bindirme çatılı bu muazzam cami ve çevresi gezilebilir Buradan hareketle sakin ve düzenli bir yaşantıya sahip Daday ilçesi, Hükümet Konağı, Köpekçioğlu Konağı gibi tarihsel mekânların gezilmesi sonrasında yöreye özgü etli ekmek ile öğlen yemeği alınır. Daha sonra Türkiye’nin ilk sanatoryumlarından birine de ev sahipliği yapan bol oksijenli Ballıdağ gezilip Araç yoluna sapılır Araç’ın ilçe merkezindeki kalesi, hükümet konağı gibi mekanlar gezildikten sonra 1600 metre yükseklikte yer alan ve ardışık olarak devam eden 21 yayla gezilebilir.

KASTAMONU’DA KONAKLAMA OLANAKLARI

Kamu Konaklama Tesisleri

Kastamonu Polis Evi                                       0366      2120566               Kastamonu/Merkez

Şerife Bacı Öğretmen Evi                             0366      2146440               Kastamonu Merkez

DSİ Misafirhanesi                                           0366      2149227               Kastamonu Merkez

Türem                                                                 0366      2443461               Kastamonu Merkez

Tarım Köy. Bakan. Ilgaz Dağı Tesisleri     0366      2391055               Ilgaz Dağı/Kastamonu

AÜ.IIgaz Dağı Örsem Tesisleri                    0366      2391061               Ilgaz Dağı/Kastamonu

Abana Öğretmenevi                                     0366      5641890               Abana

Tur Eğt Merk Uygulama Oteli                     0366      8663525               Cide

Özel İdare Evleri                                             0366      5161730               Çatalzeytin

Devrekani Belediyesi Misafirhanesi        0366 6382198                     Devrekani

İnebolu Öğretmenevi                                  0366      8113260               İnebolu

 

Yerel Yönetim Belgeli Konaklama Tesisleri

 

Kurşunlu Han Otel (Special Otel)                              0366 2143782     Kastamonu Merkez

Selvi Otel                                                           0366 2141831     Kastamonu Merkez

İdrisoğlu Otel                                                    0366 2141757     Kastamonu Merkez

Otel Kale                                                            0366 2142416     Kastamonu Merkez

Büyük Otel                                                        0366 2123627     Kastamonu Merkez

Serender Park Otel                                       0366 2128924     Kastamonu Merkez

İlgaz Dağbaşı Otel                                           0366 2391010     Ilgaz Dağı/Kastamonu

Katso Tatil Köyü                                                              0366 5642737     Abana

Günbatımı Tatil Köyü                                    0366 5642136     Abana

Alesta Tatil Köyü                                             0366 5642300     Abana

Elite Otel                                                            0366 5642443     Abana

Kavasoğlu Otel ve Restaurant                   0366 3622452     Araç

Elik Otel ve Restaurant                                 0366 36221 18    Araç

Azdavay Bld.Sosyal Tesisleri                       0366 7171 187    Azdavay

KorGen.S.CANBAZOĞLU Tesis.                 0366 5752593     Bozkurt

Sınarcık Bungalovv Evleri                             0366 5751998     Bozkurt

Berrunil Otel                                                     0366 5855365     İlişi /Bozkurt

Konak Otel         0366 5855205     İlişi /Bozkurt

Çınar Motel Aile Çay Bahçesi      0366 8215007     İnebolu-BozkurtYolu

Alkan Otel          0366 8668016     Cide

Resort Otel        0366 8662052     Cide

Yalı Otel               0366 8662087     Cide

Çınar Otel           0366 5161010     Çatalzeytin

Yalı Otel ve Restaurant 0366 5161886     Çatalzeytin

Çömlekçiler Atlı Turizm Merk.   0366 6161097     Daday

Barış Atlı Turizm Merkezi             0366 6214218     Daday

Paşa Konağı Eko Turizm Merk.  0366 7713375     Pınarbaşı

Park Ilıca Tesisleri            0366 7712357     Pınarbaşı

Pınar Oba-Raya Turizm Tesisi     0366 7712313     Pınarbaşı

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Sarımeşe Otel   0366 7713757     Pınarbaşı

Altınöz Otel        0366 81 14502    İnebolu

Huzur Motel      0366 8114952     İnebolu

Yakamoz Tatil Köyü        0366 81 14305    İnebolu

Özlü Otel             0366 81 14198    İnebolu

Balcıoğlu Otel    0366 4172016     Taşköprü

Batur Otel           0366 4171 I 18    Taşköprü

Döğücü Otel      0366 3134498     Tosya

Hotel Ekmekçiler             0366 3131796     Tosya

Dipsizgöl Otel    0366 3141444     Tosya

 

 

Turizm Belgeli Konaklama Tesisleri

 

Ilgaz Mountain Resort Tatil Köyü             *****  0366 2391040

Turaş Otel                                                          ***        0366 2126730

Mütevelli Otel                                                 **          0366 2122018

Rugancı Otel                                                     **          0366 2149500

Osmanlı Sarayı  (Special Otel)                                   0366 2148408

Toprakçılar Konaklan     (Special Otel)                    0366 2121812

Uğurlu Konaklan              (Special Otel)                    0366 2128202

Sinanbey Konağı              (Special Otel)                    0366 2126021

 

Lokanta ve Sosyal Tesisleri

Akçaabat Köfte                                               0366 214 97 89   Kastamonu

Deve Hanı Yöresel Mutfağı         0366 212 68 75   Kastamonu

Uludağ Kebap Salonu                    0366 214 1 1 96  Kastamonu

Kadı Dağı Dinlenme Tesisleri      0366 237 60 72   Kastamonu

Beyaz Saray Restoran                    0366 564 28 40   Abana

Sahil Restoran                                  0366 564 1 1 99  Abana

Elik Otel Restoran                           0366 362 21 48   Araç

Hacı Veli Restoran                           0366 564 1 1 40  Abana

Tepe Restoran Cafe Bar                               0366 575 27 00   Bozkurt

Rıhtım Restoran                                              0366 866 17 17   Cide

Şahin Tepesi Restoran                  0366 866 25 23   Cide

Çiftlik 90 Restoran                           0366 516 1 1 52  Çatalzeytin

Memiş Etli Ekmek Salonu            0366 616 28 35   Daday

Daday Etli Ekmek Salonu              0366 616 28 35   Daday

Kazım Genç Restoran                    0366 811 46 88   İnebolu

Yakamoz Restoran                          0366 81 1 31 00  İnebolu

Emin Usta’nın Yeri                           0366 751 70 19   Küre

Ateşoğlu Kuyu Kebapçısı             0366 417 18 17   Taşköprü

Suluca Restoran                                              0366 314 85 25   Tosya

Yazıçam Dinlenme Tesisleri         0366 313 15 64   Tosya

 

Yerel Yönetim Belgeli Lokantalar

Hacıveli Konağı                                0366 5641 140    Abana

Gün batı mı Restauran                  0366 8718277     Cide

Rıhtım Restauran                            0366 8661717     Cide

Salapurya (Balık) Restauran        0366 8661812     Cide

Çapa Restauran                                               0366 5162020     Çatalzeytin

Heyamola Restauran                     0366 81 13100    İnebolu

Şehir Restauran                                               0366 81 14072    İnebolu

 

Yöresel Yemek Yapan Lokantalar

Serender Sofrası                                            0366 2128934     Kastamonu-Merkez

Akçaabat Köfte                                                               0366 2149789     Kastamonu-Merkez

Ulugöl Pide ve Kebap Salonu                     0366 2141 196    Kastamonu-Merkez

Eflanili Konağı                                                   0366 2141 1 18   Kastamonu-Merkez

Münire Sultan Sofrası                                   0366 2149666     Kastamonu-Merkez

Sevgi Mantı Sofrası ve Kebap Salonu     0366 2128081     Kastamonu-Merkez

İsmailbey Konağı                                            0366 2148788     Kastamonu-Merkez

Aşiyan Konağı                                                   0366 2148282     Kastamonu-Merkez

Susak                                                                   0366 2129424     Kastamonu-Merkez

İzbeli Çiftliği                                                      0366 2443645     Kastamonu-Merkez

Küçükev                                                             0366 2126343     Kastamonu-Merkez

Tahir Efendi Konağı                                       0366 2121626     Kastamonu-Merkez

 

Seyahat Acentaları

Novitas Travel Turizm Seyahat Acentası                               0366 2121810

Ilgaz Green Turizm Seyahat Acentası                     0366 2143262 A Grubu

 

Otobüs Firmaları

Avrupa Seyahat                               0366 2154717

Huzur Otobüs İşletmesi               0366 2154949

Kastamonu Güven         0366 2154743

Kastamonu Özlem          0366 2154848

Metro                                  0366 2124545

Ulusoy                                 0366 2130040

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *